1 Ամբիոնի օրինակելի կանոնակարգ
2 Աշխատանքի ընդունման, տեղափոխման, հեռացման, առաջխաղացման, խրախուսման ու կարգապահական տույժի ենթարկման ընթացակարգ (լրամշակված տարբերակ)
3 Ասպիրանտուրային ընդունելության կանոնակարգ
4 Ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման կանոնակարգ
5 Ատենախոսության թեմայի հաստատման ընթացակարգ
6 Դիսպետչերների աշխատանքների կազմակերպման ընթացակարգ
7 Լրացուցիչ կրթության իրականացման կանոնակարգ
8 Կադրերի բաժնի կանոնակարգ
9 Մագիստրատուրային ընդունելության ու ուսուցման կարգ
10 Ներքին կարգապահության կանոնակարգ
11 Որակի ներքին ապահովման բաժնի հարցումների անցկացման ընթացակարգ
12 Կրթության որակի ներքին ապահովման բաժնի կանոնակարգ
13 Ուսումնական մասի կանոնակարգ
14 Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
15 Ռեկտորատի կանոնակարգ
16 Վճարովի կրթական ծառայությունների իրականացման կանոնակարգ
17 Օտարերկրյա քաղաքացիների նախապատրաստական դասընթացների կազմակերպման և իրականացման կանոնակարգ
18 Ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգ
19 Ֆակուլտետի օրինակելի կանոնակարգ
20 Միջազգային կապերի բաժնի կանոնակարգ
21 Ուսանողական նպաստների, պետական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ (Լրամշակված տարբերակ - 2017թ.)
22 Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման կարգ
23 Ամբիոնի վարիչների ընտրության կարգ
24 Գիտական խորհրդի կանոնակարգ