Welcome!

Dear students, Yerevan State Conservatory is the musical higher education institution of all Armenians. It has rich cultural traditions. All the Armenian musical bands and performers are the graduates of this conservatory. Internationally renowned and respected musicians have professed in this university. Today students of our Conservatory perform in various concert halls around the world taking their own stand among honorable musicians from different countries. From now on, you are both a responsible person for the Conservatory, and a young musician who shares its fame and honor. I wish you a productive work for your education as well as professional development. I am sure that Yerevan State Conservatory after Komitas will become the focal point of your professional life.

 

 

YSC rector, Prof. Shahen Shahinyan

Վարպետության դասեր

 

 

 

 

Նոյեմբերի 14-16 կոնսերվատորիայի 4-րդ հարկի դահլիճում և փողային գործիքների ամբիոնում

կանցկացվեն վարպետության դասեր I’ Culture Orchestra նախագծի շրջանակներում: Դասերը

կանցկացնեն Լեոն Բոշը /կոնտրաբաս/ և Ջեֆ Բրայանթը /գալարափող/:

Վարպետության դասերին կարող են մասնակցել 17-28 տարեկան երաժիշտներ: 

 

 

 

 

Վարպետության դասերի ժամանակացույց՝

Լարային գործիքներ՝ 4-րդ հարկի դահլիճ

Պղնձյա փողային գործիքներ՝ փողային գործիքների ամբիոն

14 ՆՈՅԵՄԲԵՐ

12.00 - 15.00 - լարային և պղնձյա փողային գործիքներ

16.30-19.00 - լարային և պղնձյա փողային գործիքներ

15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ

10.00 - 13.30 - լարային և պղնձյա փողային գործիքներ

15.00-18.00 - լարային և պղնձյա փողային գործիքներ

16 ՆՈՅԵՄԲԵՐ

10.00 - 13.30 - լարային և պղնձյա փողային գործիքներ

15.00-18.00 - լարային և պղնձյա փողային գործիքներ

Երիտասարդ Գիտնականների Միջազգային Գիտաժողով

2016 թ. հոկտեմբերի 6-ին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան անցկացնում է երիտասարդ երաժշտագետների միջազգային գիտաժողով:

Read more ...

2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքներ

Ստորև ներկայացված են 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների արդյունքները.

Ներբեռնել