Welcome!

Dear students, Yerevan State Conservatory is the musical higher education institution of all Armenians. It has rich cultural traditions. All the Armenian musical bands and performers are the graduates of this conservatory. Internationally renowned and respected musicians have professed in this university. Today students of our Conservatory perform in various concert halls around the world taking their own stand among honorable musicians from different countries. From now on, you are both a responsible person for the Conservatory, and a young musician who shares its fame and honor. I wish you a productive work for your education as well as professional development. I am sure that Yerevan State Conservatory after Komitas will become the focal point of your professional life.

 

 

YSC rector, Prof. Shahen Shahinyan

Արվեստի բուհերի համագործակցության շրջանակներում ապրիլի 10-ին ժամը 16.00 Պետական

կամերային երաժշտական թատրոնում տեղի կունենա կոնսերվատորիայի դասախոսներ, ուսանողների և

շրջանավարտների ուժերով բեմադրված «Անուշ» երաժշտական դրամայի ցուցադրում-քննարկումը:

Բոլոր ցանկացողները կարող են ներկա գտնվել և մասնակցել քննարկումներին:

Մուտքն ազատ է: